در صورت نداشتن ایمیل :
yahoo.com@شماره موبایل خود
را وارد نمایید .